logo_original.png

Solen är
källan till allt liv

Genom solljuset genereras gratis energi som lagras i luft, berggrund, mark och vattendrag. Med en värmepump kan du använda denna gratisenergi till uppvärmning av din bostad eller för att producera varmvatten. Genom att tillföra 1 del elenergi kan du via en värmepump som bäst utvinna 3 delar värmeenergi. I praktiken innebär det att du sparar upp till 60 procent på dina uppvärmningskostnader.

Tre former av värmepumpar

En luft/luft-värmepump används i första hand i byggnader som inte har så kallad vattenburen värme. På marknaden finns många olika slag med skiftande kvalitet. Ecozon AB tillverkar inte luft/luft-värmepumpar. Ecozon AB tillverkar luft/vatten-(VPLV) och vätska/vatten- (WWW) värmepumpar.

  

Vätska/vattenvärmepumpar är oftast ett heltäckande värmesystem. Värmepumpar som använder tekniken vätska/vatten, det vill säga berg-, jord- och sjövärmepumpar är effektivare än luft/vatten vid låga utetemperaturer och är därför det bästa uppvärmningsalternativet i de övre och kallare delarna i landet.

Så här
fungerar en Ecozon värmepump

1: En brinevätska cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten.

2: Vid värmeväxlaren, ofta benämnd förångare möter den brinevätskan i kollektorslingan det kalla köldmediet som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.

Funktionsskiss av Ecozons värmepump.

3: En kompressor ökar sedan trycket på det nu gasformiga köldmediet. När trycket ökar, ökar även temperaturen.

4: Via värmeväxlare, punkt 4, ofta kallad kondensor, överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem, och i samband med det sjunker temperaturen och köldmediet blir till vätska igen.

5: Köldmediet cirkulerar vidare. I expansionsventilen sänks trycket och temperaturen sjunker. Därmed blir köldmediet kallt. Processen börjar om när köldmediet åter möter brinevätskan från kollektorslingan.